สำนักงาน พมจ.อุทัยธานี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 2,029 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.อุทัยธานี รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์1 อัตรา  
อัตราค่าตอบแทน 18,000.-บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่สภาสังคมสงเคราะห์รับรอง
2. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาโทสาขาอื่นตามที่สภาสังคมสงเคราะห์รับรอง
ทุกคุณวุฒิต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 5651 1229, 0 5651 3758

ประกาศรับสมัคร