วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 1,251 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต), ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันสุดท้ายในการรับสมัคร)
2.3 มีบุคลิกภาพดี มีจิตอาสา
2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ สามารถยื่นใบสมัครด้วย ตนเองที่งานบุคลากร ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช หรือสมัครออนไลน์ ทาง https://forms.gle/o1JNDfDZPT6EvBhv7 หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึง 16 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.nicc.ac.th

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร