โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 3,906 ครั้ง


โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 570 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเภสัชกรรม
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเภสัชกรรม

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tranghos.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร