โรงพยาบาลเขาพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 2,366 ครั้ง


โรงพยาบาลเขาพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเขาพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 435.- บาท.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาข้างต้น

2 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 435.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 
3 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 435.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 518.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็น ว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 340.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิงหรือชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
5. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่น ใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาพนม ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร