โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 5,910 ครั้ง


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-27 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนาศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปะศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิตบัญชีบัณฑิต

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.)
ค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร