สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 4,792 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา  
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
 
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม

5 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

7 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

8 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
3) ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาต ขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

9 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ
ตำแหน่งว่างในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลชุมชน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร