สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านประสานงานโครงการ

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 1,622 ครั้ง


สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านประสานงานโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2566

รายละเอียด
รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกจัดจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการงานด้านประสานงานโครงการ (จำนวน 1 อัตรา)

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
จ้างเหมาบริการ งานด้านประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
2. ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงิน
ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566 โดยจ่าย ค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย
4.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาพลังงาน, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมศาสตร์ เป็นต้น
4.3 มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft office
4.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบ
4.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
4.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ผู้สนใจเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้ส่งประวัติโดยย่อ (Resume) เพื่อแนะนำตัว และบอก ประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประสานงานโครงการ (ถ้ามี) และอธิบายความสามารถของตนเอง ว่ามี ความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างไร และระบุหมายเลข โทรศัพท์และที่อยู่ติดต่อกลับให้ชัดเจน โดยให้ส่ง ทางอีเมล์ saraban_surin@energy.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 0 4455 8390

ประกาศรับสมัคร