โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 3,349 ครั้ง


โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1 พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 870 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น.
- เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

2 ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 440 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร  
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
-เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น.
 - เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

3 เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
3. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internetเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
5. มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
 
4 เจ้าพนักงานเวชสถิติ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

5 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเวชกิจฉุกเฉิน
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น.
- เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.

6 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร  
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่ายเวลา 16.00 - 24.00 น.
- เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.
 
7 พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

8 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตรต้องมีวุฒิไม่ต่ำ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร  
3. สามารถปฏิบัติงาน ตามเวลาที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้
- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น.
- เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.
 
9 พนักงานเปล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร  
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น.
- เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

10 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตรต้องมีวุฒิไม่ต่ำ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัคร
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
3. สามารถปฏิบัติงาน ตามเวลาที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้
- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น.
- เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

กำหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 10- 18 มกราคม 2566 ในวันและเวลา ราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.)
หมายเหตุ ผู้มาสมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ประกาศรับสมัคร