สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทดสอบวัสดุ

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 2,780 ครั้ง


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทดสอบวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งพนักงานทดสอบวัสดุ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสำรวจ, ช่างไฟฟ้า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หมายถึง วุฒิต่างประเทศหรือในประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสำรวจ, ช่างไฟฟ้า ไม่สามารถรับสมัครผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า เช่น ระดับ ปวช. หรือระดับที่สูงกว่า เช่น ปริญญาตรี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ โทร.043 246 691 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร