ศาลจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 12/01/2023 อ่าน: 1,433 ครั้ง


ศาลจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,950 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนช่วยอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดปทุมธานี อาคารศาลจังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร