โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 766 ครั้ง


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

3. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและ หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว หรือ ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและทางWebsite ที่ www.skh.moph.go.th

ประกาศรับสมัคร