สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,116 ครั้ง


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ระยะเวลาการจ้างถึง 31 มีนาคม 2566 (ถ้าผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ประเมิน สมรรถนะ หน่วยงานพร้อมที่จะจ้างต่อเนื่อง)

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันปิดรับสมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสถิติ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจาก QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศ
ให้ส่งเอกสารการสมัครสอบผ่านทาง E-mail prsrmoj@gmail.com ตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 24.00 น. โดยสามารถสอบถามข้อมูล การสมัครสอบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 141 6429 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร