โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,895 ครั้ง


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

1. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด
ค่าตอบแทนวันละ 820.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด
ค่าตอบแทนวันละ 820.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก 2 ตึกใหม่ ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร