โรงพยาบาลคลองท่อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 2,250 ครั้ง


โรงพยาบาลคลองท่อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลคลองท่อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)

1. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัช ฯ งานคุณภาพ (HA) จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 518 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุตั้งแต่ 22-30 ปี
2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาลหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  
3. มีความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
4. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
5. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
6. จิตอาสา

2. นักโภชนาการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 435 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเคียงกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัมคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 393 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เท่านั้น
2) มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
3) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office สามารถพิมพ์สัมผัสได้ดี
4) จิตอาสา

4. นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 393 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
2. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5. พนักงานบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 316 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6)
2. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชนฯ (PCU) จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 316 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริบาล
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการ
4) มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
5) ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

7. พนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชนฯ (PCU) จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 316 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. มีความรู้พื้นฐานในการจัดการงานบ้าน
4. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ
5. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

8. พนักงานเก็บเอกสาร ปฏิบัติงานปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันฯ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 316 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการ
3) มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้พนักงานเก็บเอกสาร
4) อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
5) ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนผู้ป่วย และ ศูนย์จัดเก็บรายได้
6) สามารถปฏิบัติงานเวรผลัดเช้า - บ่าย - ดึก
7) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8) มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ต่างๆ Word, Excel, Powerpoint
9) มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และเอาใจใส่ในการทำงาน
10) สามารถควบคุมสถานการณ์ จัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี
11) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

9. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ชาย) ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 325 บาท  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

10. พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 316 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการ
4) มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565 โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองท่อม ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร