สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 2,011 ครั้ง


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
อัตราค่าจ้างเหมาบริการต่อเดือน 15,750.00 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5) ไม่เป็นโรคร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เลขที่ 147 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 5200 ต่อ 103 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 - 25 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร