ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่งหลายอัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 2,392 ครั้ง


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี  เรื่อง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
1.1 ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
1.2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการเกษตร หรือเทียบเท่า
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้าม
5. หากมียานพาหนะ มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
2.1 ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
2.2 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงิน/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
4. มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ
5. สามารถวางแผนและจัด/ออกแบบ งานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้าม

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
3.1 ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
อัตราค่าตอบแทน 11,000 บาท/เดือน
3.2 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1 มีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาที่ 6
2. เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้น
3. ต้องมีใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
5. ไม่เป็นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. หรือโรคอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
6. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
8. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
9. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ดูแล การบำรุงรักษารถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพดีอย่างวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เลขที่ 431 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน 2565 ในวันและ เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร