คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัยประจำศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,341 ครั้ง


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัยประจำศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัยประจำศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยประจำศูนย์วิจัยฯ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท)

ภาระงานของตำแหน่ง
ผู้ช่วยวิจัย มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1) ทำแผนปฏิบัติการของโครงการ
2) ประเมินผล และสรุปผลกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อใช้รายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน
3) ติดตามแผนงานและกิจกรรม กำกับแผนโดยใช้แบบประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
4) สะท้อนแผนงานกิจกรรมที่เป็นปัญหา ต่อหัวหน้าโครงการและผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
5) พิจารณาความสอดคล้องกับแผนการเงิน กับแผนกิจกรรม และแผนเวลา
6) ประสานงานโครงการวิจัย และลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับนักวิจัย
7) ถอดเทป ถอดบทเรียนเพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้เบื้องต้น
8) สร้างแบบประเมินต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน การประมวลผล ปฏิบัติงาน นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์
9) จัดทำสื่อ/application/โปสเตอร์/แผ่นพับ/info graphic เพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิจัย
10) จัดประชุมเครือข่ายวิจัยสำหรับคืนข้อมูลโครงการวิจัย
11) รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ
12) จัดระบบการเก็บข้อมูล
13) เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในเรื่องปัญหา และความต้องการของพื้นที่ เตรียมโครงการวิจัย เพื่อส่งขอรับทุนสนับสนุน
14) ออกแบบกิจกรรมนอกเหนือจากแผนงานที่มีให้กับโครงการตามที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ มอบหมาย

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่การเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร