โรงพยาบาลชะอวด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,015 ครั้ง


โรงพยาบาลชะอวด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลชะอวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน อื่นของรัฐ
1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
1.9 ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดขอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ โรงพยาบาลชะอวดอย่างแท้จริง
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร