สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,858 ครั้ง


สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตั้งแต่ 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (โทร.1548) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
- อัตราเงินเดือน 10,500.- บาท

คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ทุกคนที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7) ไม่เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
10) ไม่มีภาระในการเกณฑ์ทหารในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เพศชาย)
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ ความใน ข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็น พระภิกษุ สามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่สัญญาจ้าง หรือวันเสนอราคาจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกได้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
กำหนดวันรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งาน บริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5352 5548 ต่อ 101 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและ แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศรับสมัคร