สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,964 ครั้ง


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-23 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.
3. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ) วุฒิปวช.
4. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ) วุฒิม.6

3. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 299 หมู่ที่ 7 ตำบลมะอี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึง 23 กันยายน 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 0 4351 1561 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร