โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 2,553 ครั้ง


โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 21 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 660 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
6. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
7. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ กรณีมีเหตุฉุกเฉินได้

2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 24 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่าน การรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

3 ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท ต่อวันทำการ กำหนดการรับสมัคร
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนงาน) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 กันยายน 2565 ในวันและ เวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร