สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 2,083 ครั้ง


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ บริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ)
3. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
7. มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ (วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)
2. เป็นผู้ที่มีความรู้
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ)
3. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
7. มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ (วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา)
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ)
3. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
7. มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2. คุณสมบัติทั่วไป สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีขึ้นไป
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง www.lampang@rmots.go.th หรือทางโทรศัพท์เบอร์ 0 5422 6919

ประกาศรับสมัคร