โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,290 ครั้ง


โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณปี 2566

ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา
- วิชาภาษาไทย 1 อัตรา
- วิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
- วิชาวิทยาศาสตร์ (เอกฟิสิกส์) 1 อัตรา * หากสามารถสอนวิชาดาราศาสตร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 อัตรา
- วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา
- วิชาการงานอาชีพ 1 อัตรา
- วิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
- วิชาภาษาเกาหลี 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิก ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร มหาชน หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
(3) กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตาม ประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจาก ประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก ทางโรงเรียน จะหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และการพิจารณาวินิจฉัยของ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร