ศาลจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 803 ครั้ง


ศาลจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครนายก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,950 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
สำหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้ารับ คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก หรือตาม QR Code แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร