โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 1,217 ครั้ง


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและ เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟัน เพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการ พลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วย งานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(3) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเด็กพิการหรือเด็กผู้ด้อยโอกาสจะได้รับ การพิจารณ์เป็นกรณีพิเศษ
(4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประจำและทำหน้าที่ครูประจำเรือนนอนได้

วันเวลาในการสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17 - 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร