สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ณ จุดตรวจ Checking Point

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 1,310 ครั้ง


สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ณ จุดตรวจ Checking Point ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ณ จุดตรวจ Checking Point จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,500.-บาท/อัตรา/เดือน

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

3.2 คุณสมบัติทั่วไป
3.2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
3.2.2 มีสัญชาติไทย
3.3.3 เพศชาย มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
3.3.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3.5 ไม่เป็นโรคร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3.3.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.3.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
3.3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรั

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่ง จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 201 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลข โทรศัพท์ 0-3721-2839 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร