วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 2,100 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 5-12 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 104 สาขาวิชา คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล/การศึกษา คณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดผลและประเ การศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/สถิติศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิติ/สถิติคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์ ชีวะ/คณิตศาสตร์-เคมี/คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ/คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ/คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เพิ่งคอมพิวเตอร์/การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์/ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 (ในวันเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร