อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ และ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 1,131 ครั้ง


อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ และ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ และ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คุณสมบัติของของผู้มีสิทธิ์สมัคร คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ซึ่งความสามารถหรือจิตใจฟันเฟือน ไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 คือ
4.1 วัณโรคในระยะอันตราย
4.2 โรคติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
4.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.4 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
5.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ในระหว่าง วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00น. – 15.30 น. สนใจติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ หมายเลขโทรศัพท์ 076-485243

ประกาศรับสมัคร