ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

สร้างเมื่อ: 20/09/2022 อ่าน: 3,386 ครั้ง


ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน (จ้างเหมารายเดือน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้าวอินทรีย์

1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) พ้นพันธะทางทหาร
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร
(2) การศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรศาสตร์
(3) สุขภาพแข็งแรง
(4) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(5) สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้

2. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
3. ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่เริ่มสัญญา - 30 กันยายน 2566

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร