สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 1,106 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
สังกัดสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา

2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาหรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

3. อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
1. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
2. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา (หลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
3. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท
ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือน นับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป และปฏิบัติหน้าที่สองในสามของจำนวนวันทำการใน แต่ละเดือน จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าตอบแทน พิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000 บาท

การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220 โทร. 0 - 5561 - 0988 - 9

ประกาศรับสมัคร