ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติงานภายใน

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 435 ครั้ง


ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติงานภายใน ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติงานภายใน

** ผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติงานภายใน (การให้บริการหน้า เคาน์เตอร์รับฝาก งานหุ้มห่อ ทีมตลาด รับฝากนอกสถานที่ และงานปฏิบัติการภายใน อัตราค่าจ้างวันละ 350 - 440.- บาท)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงปิดรับสมัคร)
1.3 ต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทาง ราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการหรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับ ราชการทหารกองประจำการแล้วและไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดงเฉพาะ เพศชาย)
1.4 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
1.5 มีสุขภาพร่างกาย จิตใจสมบูรณ์แข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อยสามารถ ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1.6 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
1.8.1 โรคเรื้อน
1.8.2 วัณโรคในระยะอันตราย
1.8.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
1.8.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจาก งานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความปิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยหรือทุจริต ต่อหน้าที่จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ แผนกธุรการ ชั้น 2 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4231-6003 , 06-5730-7815
ทั้งนี้ ผู้ที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจพบภายหลัง จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ โดยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภูจะเลิกจ้างทันที และจะพิจารณา ดำเนินคดีทางอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

ประกาศรับสมัคร