วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,061 ครั้ง


วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2 มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกำลังพลหรือด้านการบริหารงานบุคคล
2.3 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.4 สามารถปฏิติบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการได้
2.5 ไม่มีประวัติเกี่ยวกับสารเสพติดและการติดสุรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (09.00 - 15.30 น.)

ประกาศรับสมัคร