สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 1,243 ครั้ง


สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร
ฝ่ายโยธา
1.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
1.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 16 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท
1.3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 34 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท
1.4 ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท
1.5 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท
1.6 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท
1.7 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท
1.8 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

3.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.3.1 ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง
3.3.2 ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตคลองเตย หรือเขตใกล้เคียงหรือ สถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันได้โดยสะดวก ไม่เสียหายต่อการปฏิบัติงาน
3.3.3 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทุกประเภท) ต้องได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภท 2 จากกรมขนส่งทางบก และต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ต้อง ทำสัญญาค้ำประกันความเสียหายในวงเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งต้อง เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงานหรือระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม ประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร