โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,273 ครั้ง


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

2 ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

3 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5 ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

6 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราว่าง 3 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

7 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

8 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)
อัตราว่าง 6 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

9 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
อัตราว่าง 5 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

10 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 7,590 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

11. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา
อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 7,590 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

12. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 7,590 บาท
ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

13. ชื่อตำแหน่ง พนักงานซักฟอก
อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร