วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,424 ครั้ง


วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
1.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การบัญชี/การตลาด เป็นต้น
1.1.2 เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
1.1.3 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
1.1.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
1.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
1.1.7 ผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
1.1.8 หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.2 อัตราค่าจ้าง
1.2.1 อัตราจ้างเดือนละ 7,670 บาท (ทำงานประมาณเดือนละ 21 - 22 วัน กรณีทำงาน ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้รับค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประมาณวันละ 420 บาท)
1.2.2 ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
1.2.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอน) ประมาณเดือนละ 3,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ (ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น) ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 30 บาท

ประกาศรับสมัคร