สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,459 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 9,400.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1 เพศชายมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบห้าปี
2 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3 มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์โดยสาร (รถตู้) และ รถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) เป็นอย่างดี
4 มีความชำนาญในการขับรถยนต์และรู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี
5 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานอยู่ จนถึงปัจจุบันและมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
6 มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
7 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรมจรรยา ซื่อสัตย์สุจริต มีปฏิภาณไหวพริบ สนใจและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นหรือก่อความเสียหายต่อทางราชการ หรือหน่วยงานที่ว่าจ้าง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี https://ratchaburitreasury.go.th/th/ ---> แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 1 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เลขที่ 2/13 ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.45 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.20 น.
หมายเหตุ ในวันที่ยื่นสมัครสอบ หากพบว่าผู้สมัครมีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครทางราชการจะไม่รับพิจารณา

ประกาศรับสมัคร