เทศบาลตำบลท่าเสด็จ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,125 ครั้ง


เทศบาลตำบลท่าเสด็จ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2565

รายละเดอียด
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 4)

ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. ก.ท.ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือ สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทาง หรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง หรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทน 21,000.- บาท
- ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  อัตราค่าตอบแทน 17,500.- บาท
- ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 15,000.- บาท

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
การรับสมัครให้สมัครโดยตรงที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร