โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,378 ครั้ง


โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณโรงเรียน)
วิชาเอกคณิตศาสตร์/ภาษาไทย/การประถมศึกษา/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุยี่สิบสองปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครขอให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร 02-581-6475

ประกาศรับสมัคร