โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 1,760 ครั้ง


โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ครูผู้สอนและปฏิบัติหน้าที่งานซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า ในสาขาคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
- ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
- มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- อัตราค่าจ้าง 9,340 บาท / เดือน โดยทำสัญญาจ้างเป็นปีงบประมาณ

2.2. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานโครงการ English Program จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน (เช่น Word Excel Power point เป็นต้น) และสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีทักษะการพูด การสื่อสาร ในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความประพฤติดี ขยันและอดทน อุทิศเวลา ทุ่มเทเอาใจใส่งาน รักในงานการ ให้บริการ และใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
 - อัตราค่าจ้าง 9,340 บาท / เดือน โดยทำสัญญาจ้างเป็นปีงบประมาณ

2.3. ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าเคยปฏิบัติงานด้าน รปภ. มาก่อน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- อายุ 25 - 55 ปี
- ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง (ทางโรงเรียนได้มีการตรวจสอบประวัติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องไม่ติดยาเสพติด การพนัน และโรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ มีความประพฤติดี อดทน อุทิศเสียสละเวลา แต่งกายสะอาด เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างเคร่งครัด
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของโรงเรียนได้
- อัตราค่าจ้าง 8,700 บาท / เดือน โดยทำบันทึกตกลงจ้างเป็นปีงบประมาณ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032 - 425052 ตั้งแต่วันที่ 4-15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร