สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 3,172 ครั้ง


สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
อัตราจ้าง 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชาย/หญิง
2 สัญชาติไทย
3 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4 ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจทุกสาขา
5 มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word, Excel, Power-point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
6 มีความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารงานราชการ
7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน
อัตราจ้าง 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชาย
2 สัญชาติไทย
3 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4 ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอส่องดาว
อัตราจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เพศชาย / หญิง
2 สัญชาติไทย
3 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษาและสารนิเทศศาสตร์
5 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 100 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประกาศรับสมัคร