สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 173 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 3,982 ครั้ง


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 173 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกองทุนพุทธมณฑล)

1. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์

3. ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา

4. ชื่อตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์

5. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 13,285 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 13,285 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายอุทยาน สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการศาสนา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 13,285 บาท
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8. ชื่อตำแหน่ง ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 13,285 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายอุทยาน สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 13,285 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 11,400 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

11. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 11,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

12. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 11,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

13. ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 11,400 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกน์

14. ชื่อตำแหน่ง ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 11,400 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายอุทยาน สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

15. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 10,690 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการ, ฝ่ายอุทยาน, ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

16. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 10,640 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
17. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 10,690 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงาน - พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า
2) มีใบอนุญาตขับรถ
3) เพศชาย

18. ชื่อตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 22 อัตรา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ เดือนละ 10,690 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า
2) เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

19. ชื่อตำแหน่ง คนงาน จำนวน 121 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 377.45 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายอุทยาน และฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รายละเอียดคุณวุฒิ : ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร