ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 3,070 ครั้ง


ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ  ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี

1 ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่ เกี่ยวกับสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

2 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

3 ตำแหน่ง นายช่าง CCTV
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล และที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

ประกาศรับสมัคร