ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 2,331 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อม ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ 34/4 หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7541 6180 ถึง 1

ประกาศรับสมัคร