โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 3,755 ครั้ง


โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถดู รายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.huaiyothospital.go.th หัวข้อ “ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน” ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลห้วยยอด ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร