องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 3,643 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
- ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
- ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- ตำแหน่งคนสวน (ผู้พิการ) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
 - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ระดับ ปวช.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
ระดับ ปวท.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
-ไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพ 1,385 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ อากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและ ปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อง เย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ อากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น และปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ม. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ระดับ ปวช.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
ระดับ ปวท.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
-ไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพ 1,385 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกูล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโสหะ โลหะอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ระดับ ปวช.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
ระดับ ปวท.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท
-ไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส.อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพ 1,385 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดี และได้รับ ใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป)
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ได้เป็นอย่างดี และได้รับ ใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป)
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ได้เป็นอย่างดี และได้รับ ใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป)
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

- ตำแหน่งผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางดนตรี , ดนตรีศึกษา , ดุริยางคศิลป์ , การสอนดุริยางคศึกษา, การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์, ศิลปกรรมแขนง วิชาดนตรีศึกษา, ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา , สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้างต้น
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือ สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือ สาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ กำรบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว-การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก๋วหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ
2. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว ภารโรงแรม *ภาษาต่างประเทศ หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ลังที่.หรือ้ ถึงจิบัติกาหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศหรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุด ราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 09 0242 5191 หรือทางเว็บไซต์ www.chpao.org โปรดแต่งกายสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร