ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 5,164 ครั้ง


ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-11 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปี 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพดี
 - สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี
- มีทักษะความสารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
ค่าตอบแทน : ได้รับค่าจ้าง 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
ค่าตอบแทน : ได้รับค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hpcl.anamai.moph.go.th “หัวข้อรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการ สมัครมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล hr.hpc01@gmail.com (ในรูปแบบไฟล์ PDF) หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทร. 0 5327 2740 ต่อ 65, 663 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร