คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการ

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 2,360 ครั้ง


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ การบริหารจัดการโครงการและการประสานงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ก. คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
3. ต้องมีคุณวุฒิที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย / วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว
4. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
5. มีความรู้ความสามารถในด้านเลขานุการ และการประสานงาน
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
7. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัย และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เบื้องต้นด้วยสถิติพื้นฐานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ Download ใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/1E0KSFYFTxDqTo-03HLpltMPL_8NBd0Z-?usp=sharing และยื่นสมัคร โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ทาง e-mail : mk.healthycmu456@gmail.com ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://wwwwww.nurse.cmu.ac.th ทั้งนี้ ขอให้นำใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันสอบ

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร