โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 2,052 ครั้ง


โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการบัญชี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง
ได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 13,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)/คน

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง
ได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,600.00 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)/คน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร