วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์และนโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 1,017 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์และนโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และนโยบายและแผน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ดังกล่าวข้างต้น
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
4. มีความประพฤติดี กริยาวาจาสุภาพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
5. รักงานด้านการบริการ
6. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office , Microsoft Excel
7. มีประสบการด้านการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สาธารณสุขไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร