สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 1,313 ครั้ง


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,500.- บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- การศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

4.2. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยต้องแนบ เอกสารใบรับรองแพทย์ทุกคน ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นเพศชายต้องไม่เป็นผู้มีภาระผูกพันทางทหาร
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณี สมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกันหากยังคงสมเพศอยู่ในวันสอบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 24 หมู่ 7 ถนนอุทัยธานี - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-5651-1544 ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการผู้สมัครคัดเลือกจะต้อง กรอกใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร